T 30 NOV K 01 DETS N 02 DETS R 03 DETS L 04 DETS P 05 DETS E 06 DETS T 07 DETS K 08 DETS
gfs0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z30nov

Suhteline õhuniiskus 925hPa prognoos jaoks regioon Kesk-Aasias alates mudel GFS. gfs-credit rh925-desc

Model Info