LA 22 SYYSSU 23 SYYSMA 24 SYYSTI 25 SYYSKE 26 SYYSTO 27 SYYSPE 28 SYYSLA 29 SYYSSU 30 SYYS
cmc0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z22syys
12Z21syys
00Z21syys
12Z20syys

Lumen syvyys ennuste alueelle Itämeri mallista CMC (CA). Mallidatan on tuottanut CMC Canadian Meteorological Center, Canada. snod-desc

Model Info