TO 19 SYYSPE 20 SYYSLA 21 SYYSSU 22 SYYSMA 23 SYYSTI 24 SYYSKE 25 SYYSTO 26 SYYSPE 27 SYYS
cmc0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z19syys
12Z18syys
00Z18syys
12Z17syys

Lumen syvyys ennuste alueelle Suomenlahti mallista CMC (CA). Mallidatan on tuottanut CMC Canadian Meteorological Center, Canada. snod-desc

Model Info