KE 25 TOUKOTO 26 TOUKOPE 27 TOUKOLA 28 TOUKOSU 29 TOUKOMA 30 TOUKOTI 31 TOUKOKE 01 KESäTO 02 KESä
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z25touko
06Z25touko
00Z25touko
18Z24touko
12Z24touko

Lämpötila ennuste alueelle Arktis mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. tmp-desc

Model Info