TO 23 SYYSPE 24 SYYSLA 25 SYYSSU 26 SYYSMA 27 SYYSTI 28 SYYSKE 29 SYYSTO 30 SYYSPE 01 LOKA
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z23syys
06Z23syys
00Z23syys
18Z22syys
12Z22syys

Lumen syvyys ennuste alueelle Itämeri mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. snod-desc

Model Info