TI 19 SYYSKE 20 SYYSTO 21 SYYSPE 22 SYYSLA 23 SYYSSU 24 SYYSMA 25 SYYSTI 26 SYYSKE 27 SYYS
gfs1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z19syys
06Z19syys
00Z19syys
18Z18syys
12Z18syys

Lumen syvyys ennuste alueelle Eurooppa mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. snod-desc

Model Info