TO 18 SYYSPE 19 SYYSLA 20 SYYSSU 21 SYYSMA 22 SYYSTI 23 SYYSKE 24 SYYSTO 25 SYYSPE 26 SYYS
gfs0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z18syys
00Z18syys
18Z17syys
12Z17syys
06Z17syys

0C korkeus ennuste alueelle Skandinavia mallista GFS. Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. hgt0c-desc

Model Info