KE 03 SYYSTO 04 SYYSPE 05 SYYSLA 06 SYYSSU 07 SYYSMA 08 SYYSTI 09 SYYSKE 10 SYYSTO 11 SYYS
gfs0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z03syys
18Z02syys
12Z02syys
06Z02syys
00Z02syys

Helisiteetti 0-1km ennuste alueelle Skandinavia mallista GFS. Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. hlcy1000_0-desc

Model Info