LA 05 SYYSSU 06 SYYSMA 07 SYYSTI 08 SYYSKE 09 SYYSTO 10 SYYSPE 11 SYYSLA 12 SYYSSU 13 SYYS
gfs0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z05syys
00Z05syys
18Z04syys
12Z04syys
06Z04syys

Helisiteetti 0-1km ennuste alueelle Skandinavia mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. hlcy1000_0-desc

Model Info