KE 17 SYYSTO 18 SYYSPE 19 SYYSLA 20 SYYSSU 21 SYYSMA 22 SYYSTI 23 SYYSKE 24 SYYSTO 25 SYYS
gfs1821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518
18Z17syys
12Z17syys
06Z17syys
00Z17syys
18Z16syys

Helisiteetti 0-3km ennuste alueelle Skandinavia mallista GFS. Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. hlcy3000_0-desc

Model Info