MA 22 SYYSTI 23 SYYSKE 24 SYYSTO 25 SYYSPE 26 SYYSLA 27 SYYSSU 28 SYYSMA 29 SYYSTI 30 SYYS
gfs0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z22syys
18Z21syys
12Z21syys
06Z21syys
00Z21syys

Pilvisyys ennuste alueelle Skandinavia mallista GFS. Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. tcdc-desc

Model Info