MA 01 SYYSTI 02 SYYSKE 03 SYYSTO 04 SYYSPE 05 SYYSLA 06 SYYSSU 07 SYYSMA 08 SYYSTI 09 SYYS
hir1215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912
12Z01syys
12Z27elo

Lämpötila ennuste alueelle Skandinavia mallista HIRLAM (NO). hir-credit tmp-desc

Model Info