KE 02 SYYSTO 03 SYYSPE 04 SYYSLA 05 SYYSSU 06 SYYSMA 07 SYYSTI 08 SYYSKE 09 SYYSTO 10 SYYS
hir0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z02syys
12Z01syys
00Z01syys
12Z31elo

Lämpötila ennuste alueelle Skandinavia mallista HIRLAM (NO). hir-credit tmp-desc

Model Info