TO 16 SYYSPE 17 SYYSLA 18 SYYSSU 19 SYYSMA 20 SYYSTI 21 SYYSKE 22 SYYSTO 23 SYYSPE 24 SYYS
cmc0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z16syys
12Z15syys
00Z15syys
12Z14syys

Lumen syvyys ennuste alueelle Itämeri mallista CMC (CA). Mallidatan on tuottanut CMC Canadian Meteorological Center, Canada. snod-desc

Model Info