KE 25 TOUKOTO 26 TOUKOPE 27 TOUKOLA 28 TOUKOSU 29 TOUKOMA 30 TOUKOTI 31 TOUKOKE 01 KESäTO 02 KESä
cmc0003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100
00Z25touko
12Z24touko
00Z24touko
12Z23touko

Sade ennuste alueelle Skandinavia mallista CMC (CA). Mallidatan on tuottanut CMC Canadian Meteorological Center, Canada. prate-desc

Model Info