KE 22 SYYSTO 23 SYYSPE 24 SYYSLA 25 SYYSSU 26 SYYSMA 27 SYYSTI 28 SYYSKE 29 SYYSTO 30 SYYS
gfs0609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306091215182100030609121518210003060912151821000306
06Z22syys
00Z22syys
18Z21syys
12Z21syys
06Z21syys

Helisiteetti 0-3km ennuste alueelle Itämeri mallista GFS (US). Mallidatan on tuottanut NOAA National Weather Service, USA. hlcy3000_0-desc

Model Info